Derde kind van Lambertus Vanstapel  &  Maria-Theresia Stevaux


 - Henricus Vanstapel onze stamvader

 • ( Rikus ° Brustem 7december 1847 - + 13 maart 1942) .

 • Zijn geboorteakte:
   

 • Ten Jare duizend achthonderd zevenenveertig, achtsten dag der maand December ten negen uren Voormiddag, voor ons Bartholomé Moria, Buregemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Brusthem, Arrondissement van Hasselt, Provincie Limburg, is verschenen Lambertus Vanstapel, oud ruym 50 Jaren, voerman in Kolen, woonende te Brusthem, die ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, gisteren geboren te vier uren in den Namiddag van hem deklarant en van Maria Theresia Stevaux, zijne huisvrouw, en waarvan hij verklaert te willen geven de voornaam van Henricus.

 • De voornoemde verklaring en vertooning gedaen in tegenwoordigheid van Petrus Otten, oud ruym 51 Jaren  en Lambert Otten, oud 25 Jaren, Landbouwers, woonende te Brusthem en de vader, verklaerd hebbende niet te kunnen schrijven, hebben de twee getuigen dezer geboorteakt met ons, na gedane voorlezing geteekend”.
   


Maria Josephina Schoofs

 • Onze stammoeder MARIA JOSEPHINA SCHOOFS (° Brustem 25 mei 1856 - + 4 januari 1928) werd op de volgende wijze als lid van de Belgische gemeenschap ingeschreven:
   

 • Ten Jaren 1856, den 26sten dag van de Maand Mei, ten tien uren ’s morgens, voor ons, Bartholomé Moria, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Brusthem, Arrondissement van Hasselt, Provincie Limburg, is verschenen Egidius Schoofs, oud 31 Jaren, handwerker, woonende te Brusthem, die ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijke geslacht, gisteren geboren ten negen uren ’s avonds, van hem deklarant en van Maria Lucia Schepers, zijne huisvrouw, en waeraen hij verklaert te willen geven de voornamen Maria Josephina, de voornoemde verklaring na vertooning gedaen in tegenwoordigheid van Petrus Ioannes Berebrouckx, oud 45 Jaren, koster der kerk alhier en van Franciscus Henricus Otten, oud 28 Jaren, schoolonderwijzer, beide woonende te Brusthem en de vader en de twee getuigen hebben de tegenwoordige geboorteakte met ons, na gedane voorlezing geteekend.”
   


Henricus Vanstapel  & Maria Josephina Schoofs

 • Beiden vinden elkaar  en trouwen op 29 april 1881.

 • De schepen van de burgerlijk stand is N. Coelmont.

 • Vanaf hun huwelijk baten zij een landbouwbedrijf uit en wonen langs de Luikersteenweg 55. Hij is een werkzaam, openhartig maar conservatief man, die de ambtenaar van de burgerlijke stand furieus terecht wijst, wanneer deze hem erop wijst dat zijn huwelijksboekje reeds “ bijna vol” is. Even krachtig reageert hij later telkens zijn schoondochter, Alice Vanmarsenille het bestaan van heksen en spoken betwist. Toch wist hij een behoorlijk grote boerderij uit te bouwen. Zoals meestal “ beheert” zijn echtgenote echter het huishouden. Na de dood van zijn vrouw ( 4 januari 1928) blijft hij samen met zijn 2 zonen achter.Hij is dan de chef-kok van dienst. De komst van zijn schoondochter brengt vervolgens soelaas. De laatste jaren van zijn leven doet hij een zware val en dan wordt het een gesukkel van bed naar zetel en omgekeerd. Hij geniet echter nog een zestal jaren van zijn kleinkinderen, Robert en Frans en sterft dan in zijn 95ste levensjaar, in maart 1942, enkele weken na de geboorte van zijn jongste kleinzoon, Jos, waarvan hij denkt dat deze, als enige van zijn kleinkinderen de naam Henri heeft gekregen. De man heeft immers zijn ganse leven een lange baard gedragen, iedereen noemt hem Rikus de Baard en daarmee zijn zijn kinderen nooit gelukkig geweest. Uit zijn huwelijk met Jozefien Schoofs worden 10 kinderen geboren. Hun 2de kind, Egidius-Victor, leeft echter slechts één dag (° 19 februari 1884) en hun 7de spruit, Petrus- Alphonsus, sterft na 5 maanden (° 16 maart 1891- + 18 augustus 1891).