Inleiding tot de korte geschiedenis van de familie Schoofs Brustem.

     

  Egide Schoofs en Marie-Lucie Schepers.

  • De geschiedenis van de familie Schoofs begint voor ons met het huwelijk van Egide Schoofs Marie- Lucie Schepers op 17 september 1851.

  • Hier het officieel verslag.
     

  •   “ Ten Jare achttien honderd 51 den 17den dag der maand september ten  acht uren voormiddag voor ons Bartholomeus Moria, burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Brusthem, Arrondissement van Hasselt, Provincie Limburg, zijn verschenen Egidius Schoofs, handwerker, oud ruym 26 Jaren, in deze gemeente geboren op een en twintigsten Julius des Jaren achttien honderd vijf en twintig, alhier woonende, meerderjarige en natuurlijke zoon van Maria Elisabeth Schoofs, huishoudster, hier tegenwoordig zijnde en toestemmende en ook voldaen hebbende aan de wetten der militie zoo als blijkt uit den verzekerbrief van den Heer Gouverneur dezer Provincie te Hasselt uitgereikt op den 5 den September jongstleden en Maria Lucia Schepers, dienstmeid, oud bijna 27 Jaren, geboren te Jeuck op 27sten November des Jaers 1824, zoo als blijkt uit de hierbijgaende geboorteakt, aldaer uitgereikt op 29e Augusti laetstleden, en woonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Lambertus Schepers en van Maria Catharina Mottart, handwerker, te gemelde Jeuck woonachtig, hier tegenwoordig zijnde en toestemmende.
    Welke komparanders ons hebben verzocht over te gaen tot de voltrekking van het tusschen hen beraemde huwelijk en hiervan de publicaties reeds zijn gedaen in gevolge de wet te weten: de eerste op zevende en de tweede op veertiende beide zondagen der loopende maend ten negen uren voormiddag en geen tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaekt zijnde, zegt doende op hun verzoek, hebben wij na voorlezing van al de Stukken hierboven vermeld als ook het zesde kapittel rakende het huwelijk van het Burgerlijk Wetboek. Den bruidegom en de bruid gevraagd of ze elkander voornemens zijn te nemen voor man en vrouw, ieder van hen beurtelings geantwoord hebbende van Ja, verklaren wij in naem der Wet dat Egidius Schoofs en Maria Lucia Schepers door den huwelijksband verenigd zijn. Waervan we de tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van Petrus Otten, oud 55 Jaren, landbouwer, van Franciscus Henricus Otten, oud 23 Jaren, landbouwer en Guilhelmus Dams, oud 23 Jaren, kleermaker, allen vier woonende te Brusthem, en de komparanders hebben de tegenwoordige akt met ons na gedane voorlezing met ons geteekend uitgenomen de moeder des Bruidegoms, de bruid en haar ouders, die verklaerd hebben door onkunde niet te kunnen schrijven of teekenen”. Egidius Schoofs hoedt regelmatig zijn koeien en komt dan even koffie drinken bij zijn dochter Maria Josephina. Hij heeft altijd een ongeschoren gezicht en is daardoor de schrik van zijn kleinkinderen, die hij lieftallig wil strelen.

    Samen verwekken zij 7 kinderen, die na hun huwelijk voor een talrijk nageslacht zorgen.

1.  Bertus Schoofs  &  America.
2.  Melia Schoofs  &  Breesch.
3. Josephina Schoofs & Vanstapel Henricus, onze stamouders.
4. Rosalie  Schoofs  &  Berebrouckx.
5. Alfons Schoofs &  Mommen.
5.  Maria Schoofs  &  Lejeune.
7.  Fanie  Schoofs  &  Marguillier.